Kesenek ile alakalı sık sorulan sorular

1. Kamu idaremizde 4/c kapsamında çalışmaya başlayan personelimiz olacak. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte kurumumuza vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesi internet ortamında kesenek bilgi sistemi "kurum tescil uygulaması" linkine girilerek düzenlenip gönderildikten sonra bilgisayardan alınacak çıktısı ıslak imza ile onaylanarak kuruma gönderilecektir.

2. Kurum tescili işleminden sonra kamu idaremizin bağlı bulunduğu saymanlık değişti. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap : İşyerinin bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde yeniden düzenlenecek işyeri bildirgesinin değişikliğin olduğu tarihi takip eden 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

3. Kamu idaremize ait adres ve işyeri bilgilerinde değişiklik oldu. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap : Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazı ile kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

4. İşyeri bildirgesinde belirtilen yönetici ve kullanıcı bilgilerindeki değişiklik Kuruma nasıl bildirilecektir?

Cevap : Kesenek bilgi sistemine kullanıcı 1ve 2 şifreleriyle girildikten sonra "işyeri tescil" linkinde kurum yöneticisi değişiklik ve kullanıcı değiştirme formlarının doldurulup ıslak imza ile onaylandıktan sonra Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

5. Kamu idaremize 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/c kapsamında göreve başlayan personelimiz için kesenek ve primler ne şekilde hesaplanacak?

Cevap : Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayanlardan; Kanunun yürürlük tarihinden önce 4/c kapsamında görev yapan (5434 sayılı kanuna göre hizmeti bulunanlar) sigortalılar için 5510 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereği kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı kanuna göre hesaplanması, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında sigortalı olarak göreve başlayanların ise 5510 sayılı kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanan prime esas kazanç toplamı üzerinden 81 inci maddesinde belirtilen oranlarda primlerinin hesap edilmesi gerekmektedir.Ayrıca bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye "yardım" linkimize konulan duyurumuzdan ulaşılabilecektir.

6. Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından prim kesilecek mi?

Cevap : 5510 sayılı kanunun 7 inci maddesi ile (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı hükmü getirildiğinden, ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından da 5510 sayılı Kanun gereği hesaplanan primleri gönderilecektir.

7. Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıkları ile peşin aldıkları tam aylıkları ayın 15 inde ödenmiştir.Aylık prim hizmet belgesi nasıl verilecek?

Cevap : Sigortalıların kıst aylıklarından kesilen primleri bir önceki döneme ait ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek, tam aylıklarından kesilen primleri ise cari döneme ait asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek gönderilecektir.

8. Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenme süresi nedir?

Cevap : Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine esas ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerinde ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve 15 günlük süre içerisinde Kurumumuz adına bankaya On-Line tahsilat olarak yatırılması gerekmektedir.

9. Kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında süresi içerisinde yatırıldığı halde ceza gözüken prim tutarları için ne gibi bir işlem yapılacaktır?

Cevap : Süresi içerisinde yatırıldığı halde kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında görüntülenen ceza, prim tutarının 'On-Line Tahsilat' olarak yatırılması gerekirken Off-Line olarak yatırılmasından kaynaklanmakta olup, "yardım" linkinde yapılan açıklamaya uygun olarak aynı link içerisindeki formların doldurularak, yatırılan tutarlara ilişkin banka dekontları ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Bu gönderimi müteakip gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.

10. Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu bilgi sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılması nasıl olacaktır?

Cevap : Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu Bilgi Sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılmasına ilişkin say2000 yardım dosyamız kesenek bilgi sistemi içerisinde "yardım" linkimizde mevcut olup, aktarımın dosyada belirtilen açıklamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

11. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken sigortalıların durum koduna ne yazılması gerekmektedir?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur vb.) sigortalılar için "V" kodu; görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalı için "A" kodu; 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, genel sağlık sigortası primi alınmadan sadece malullük-yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınacak sigortalılar için durum koduna "M" kodu; başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanan prime esas kazançlarına ait prim tutarları gönderilirken bu durumda olan sigortalılar için durum koduna "K" kodu yazılacak ve bunların dışında kalan sigortalılar için ise durum kodu boş bırakılacaktır.

12. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken kıdem hizmet süresi bölümüne hangi süre girilecek?

Cevap : Kıdem hizmet süresine, kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süre toplamı girilecektir.(Askerlik hizmeti süresi, borçlanılsın veya borçlanılmasın toplama dahil edilecektir.)

13. Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlığız. Saymanlığımıza bağlı kamu idarelerine ait primlerin bankaya otomatik tahsilat olarak yatırma işleminde banka tarafından hata kaydı verilerek primler geri gelmektedir. Bu durum neden kaynaklanmaktadır?

Cevap : Saymanlığınıza bağlı kurumların prim tutarlarını otomatik tahsilat olarak yatırabilmeniz için kamu idarelerince kesenek bilgi sistemimize, ek veya asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin internetten gönderilmesi ve gönderildikten sonra alınacak raporda kayıtlı bildirge numarası ile saymanlığınızca bankaya otamatik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.Bildirge numarası yazılmaması veya sistemimizce verilen bildirge numarasından farklı bir numara yazılması hallerinde, bankaya gönderilen miktarlar sisteme aktarılamayacaktır.

14. Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ilişkin silme işlemi yapılabilir mi?

Cevap : Aylık prim ve hizmet belgesi internet kanalıyla gönderildikten sonra alınacak bildirge numarasını, bildirge numarasına ait bankaya tahsilat veya saymanlığınızca muhasebeleşme işlemi yapılmadığı takdirde, "tahakkuk" linkinde anılan bildirgeye ait sil butonu aktif olacağından, kamu idarenizce, bu bildirgeye ilişkin kanuni süre dolana dek silme işlemi yapabilirsiniz. Bildirgeye ait primler bankaya yatırılmamış olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgesinin kanuni süresi bittiği için silinemeyen bildirgeler, kamu idarenizce cezai işlem kabul edilecek ve bu bildirgelerin silinmesine dair yazının Kurumumuza gönderilmesini müteakip silme işlemi Kurumumuzca gerçekleştirilecektir.

15. Kamu idaremizde görevli iken 15.01.2000 tarihinde açığa alınan personelimiz 14.05.2010 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade edilmiştir. Açıkta geçen sürelerine ait eksik aylıkları ödenmiş ve keseneklerinin kalan 1/2 bölümü de kesilmek suretiyle tamamlanmıştır.İnternetten giriş işlemi nasıl yapılacaktır?

Cevap : İlgilinin açıkta geçen sürelerine ait kesenekler, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından "açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama" seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ocak 2000 bitiş Eylül 2008 yazılarak bu dönemlere ait ½ kesenekleri durum koduna "A" yazılarak sistemimize gönderilecektir. Daha sonra Ekim 2008 tarihinden itibaren ilgilinin açıkta olduğu sürece 1/2 kesenekleri sistemimize gönderilmiş olduğundan, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından "açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama" seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ekim 2008 bitiş Nisan 2010 yazılacak ve bu kez durum kodundaki "A" kaldırılarak bu dönemlere ait ½ kesenekler sistemimize gönderilecektir.

16. Kamu idaremizde çalışmakta iken görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararı ile geriye dönük hakları verilmek üzere göreve başlatılan ilgiliye görevine son verildiği tarihten itibaren ödenen aylıklarından kesilen kesenekleri/primleri için giriş işlemi internet üzerinden nasıl yapılacaktır?

Cevap : İlgilinin görevine son verildiği tarihten itibaren hesaplanan kesenekleri/primleri ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından "görevine son verilme sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama" seçeneği seçildikten sonra, ait olduğu dönem başlangıcına hesaplanan tarih aralığının başlangıç ayı ve yılı; bitiş bölümüne bitiş ay ve yılı yazılacak ve ekrana gelen tarih aralığına ait aylara ait kesenek veya primler sisteme girilecektir.

17. Kamu idaremizce aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten ve tahsilatı yapıldıktan sonra ilgilerin kesenek veya primlerinde eksiklik bulunduğu tespit edildiği takdirde giriş işlemi nasıl yapılacaktır?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 4/c kapsamında çalışan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesinde ilgililere ait emekli keseneğine esas aylık tutarının eksik hesaplandığı durumlarda, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanında "E.K.E.Aylık da yanlışlık yapılması sonucu eksik gönderilen emekli kesenekleri" seçilerek, eksiklik yapılan dönem aralığı, ait olduğu dönem başlangıç ve bitiş ay ve yılları girildikten sonra, anılan dönemlere ait ekrana gelen daha evvel ilgili adına sistemimize gönderilen bilgilerden doğru olanlar (örneğin ek göstergesi 1600 olması gerekirken 800 olarak girilmiş olması durumunda ek göstergesinin 1600 olarak düzeltilmesi)girildikten sonra gönder tuşuna basıldığı takdirde, sistemimizce daha önce girilen veriler ile düzeltilen veriler arasında oluşacak fark kesenek ve kurum karşılıkları, ilave edilecek tutar olarak hesaplanacaktır.

18. Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin T.C.kimlik numarasında 803 hata kodu verilmesinin sebebi nedir?

Cevap : 803 hata kodu, kamu idarenizce aynı T.C. kimlik numarası ile aynı döneme ait birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmeye çalışıldığını ifade eder. Örneğin 01.05.2010 tarihinde ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayan ve maaş ödemesi ayın 15 inde peşin olarak yapılan kişi için 01.05.2010 -14.05.2010 tarihler arası kıst aylıklarına ait primlerinin Nisan dönemi, ayın 15 inde peşin olarak ödenen 15.05.2010-14.06.2010 tarihler arası aylıklarına ait primlerinin ise Mayıs dönemi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

19. Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin %100 artış farkı olmadığı halde sistem tarafından artış farkı hesap edilmediği için hata vermesinin sebebi nedir?

Cevap : Programımız tarafından,kamu idarenizce emekli keseneğine esas aylık toplamı ile prime esas kazanç toplamına esas veriler üzerinden kesenek ve kurum karşılıkları ile prim tutarlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,ayrıca bir önceki ayda gönderilen bilgilerine göre derece,kademe,ek göstergesi ve kıdem hizmet sürelerinde değişiklik olup olmadığı kontrol edilerek %100 artış farkı gönderilip gönderilmeyeceği kontrol edilmektedir. Kamu idarenizce kesenek ve kurum karşılıkları ile prim tutarlarında eksik hesaplanması sonucu sistem tarafından hatalı kayıt vermesi durumunda, hatalı T.C."numarasının üzerine gelerek "Hesap Göster" butonuna tıklanarak girilen derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmetine ve bir önceki ayda gönderilen bilgilere göre belirtilen hesap ayrıntıları incelenerek yapılan giriş yanlışlığının tespiti mümkün olmaktadır.

20. Kamu idaremizde çalışmakta iken emekli olan veya nakil olarak ayrılan kişilere ait borçlanma, terfi farkı ve inzibati para cezası olması durumunda sisteme nasıl giriş yapılacaktır?

Cevap : Kamu idarenizde daha önce çalışan ancak cari dönemde bulunmayan ilgililere ait normal kesenek ve kurum karşılıkları gönderilmeyeceğinden, bu bilgiler asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmeyerek, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linki sebep alanından "intibak tashihi,inzibati para cezası ve geçmiş hizmet borçlanması bildirimi" seçilerek aktif alan olan intibak tashihi, inzibati para cezası ve geçmiş hizmet borçlanması alanlarından hangisine ait tutar girilmesi gerekiyor ise ilgili alana bu tutar kaydedilerek gönderme işlemi yapılacaktır.

21. Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin "5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar" kapsamında bildiriminin yapılması gerekirken sehven "5510 sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar" ile birlikte bildirimi yapılmıştır. Düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?

Cevap : Kamu idarenizce ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkine girilerek maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip, ek bordro yapılan sigortalıya ait bilgiler yazıldıktan sonra personel statüsü bölümünde '5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar', ek bordro sebebi alanından da yanlışlıkla "5434 sayılı Kanuna tabi olarak bildirim yapılması" seçeneği seçilip ek bordroya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih; ait olduğu döneme ise yanlış yapılan dönem aralığı ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait 5510 sayılı Kanun gereği hesaplanan prim tutarları girilerek gönder butonuna tıklanacaktır. Sistemimizce daha evvel ilgili adına göndermiş olduğunuz kesenek tutarları ile giriş yaptığınız prim tutarlarının toplamı karşılaştırılarak, fark oluşması halinde ilave edilecek tutar da burada gösterilecektir. İşlem tamamladıktan sonra sistemimizde ilgiliye ait 5434 sayılı Kanuna göre yanlış hesaplanan tutarlar yerine 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanmış doğru olan prim tutarlarının girişi yapılacaktır.

22. Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin "5510 sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar" kapsamında bildirimi yapılması gerekirken sehven "5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar" ile birlikte bildirimi yapılmıştır. Düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?

Cevap : Kamu idarenizce ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesine girilerek maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip, ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler yazıldıktan sonra personel statüsü bölümünde '5510 sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar', ek bordro sebebi alanından da "yanlışlıkla 5510 sayılı Kanuna tabi olarak bildirim yapılması" seçeneği seçilip ek bordroya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih, ait olduğu döneme yanlış yapılan dönem aralığı ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait 5434 sayılı kanun gereği hesaplanan kesenek ve kurum karşılık tutarları girilerek gönder butonuna tıklanacaktır. Sistemimizce daha evvel ilgili adına göndermiş olduğunuz prim tutarları ile giriş yaptığınız kesenek tutarlarının toplamı karşılaştırılarak, fark oluşması halinde ilave edilecek tutar da burada gösterilecektir.İşlem tamamladıktan sonra sistemimizde ilgiliye ait 5510 sayılı Kanuna göre yanlışlıkla hesaplanan prim tutarları yerine doğru olan 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanmış kesenek tutarlarının girişi yapılmış olacaktır.

23. SSK/BAĞ-KUR geçmişi olan 4/c kapsamındaki sigortalıların hizmetleri, emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınacak mı?

Cevap : 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken 4/c bendi kapsamına alınanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, diğer sigortalılık statülerine tabi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan banka sandıklarına tabi veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde geçen ve prim ödenen süreler, görev yaptıkları Kurumlara bildirildiği takdirde, bu süreler sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak geçen diğer sigortalılık süreleri olarak değerlendirilerek birleştirilebilmektedir. Bildirilen bu süreler, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 17 ve ek 18 inci maddeleri uyarınca intibaklarında değerlendirilmekte ve emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamına tabi olarak ilk defa göreve başlayanlar hakkında, Kanunda bu yönde bir hüküm olmadığı için değerlendirme yapılmamaktadır.

24. Sistemin kapalı olması sebebiyle bildirgenin yasal süresi içerisinde gönderilemediği durumlarda cezai uygulama yapılır mı?

Cevap : 5510 sayılı Kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, sosyal sigorta kayıt ve işlemlerinin genel esasları belirlenmiş ve Kanun veya Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-sigorta ile gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin anılan Yönetmeliğin 5 nci maddesinde sıralanan nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi için de ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge ve bilgiyi göndermesi, muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma ödemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, söz konusu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edildiğinden, idari para cezası uygulanmamaktadır.

25. İştirakçiliği bulunan ve şu an ücretsiz izinde olan 4/c kapsamındaki sigortalının genel sağlık sigortası primi nasıl ödenir?

Cevap : 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmıştır.

Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalıştırdıkları iştirakçilerimizi, 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12'si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirmekte ve bu primin tamamını "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemektedirler.

26. Muvazzaf Askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılan 4/c kapsamındaki sigortalının genel sağlık sigortası primi ödenir mi?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren sağlık hizmetleri devralınmış olan kamu idarelerinde, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar, askere gitmeleri halinde aylıksız izinli sayılmaktadırlar. Bu kimseler ile ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da kişiler, izinli olunan bu süre içerisinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırıldıklarından, sigortalının genel sağlık sigortası primleri ödenmeye devam edilmektedir.
Buna karşılık, muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılan kamu personelinden bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunmayanlar için genel sağlık sigortası primi gönderilmeyecektir.

27. Kıdem aylığı nedir?

Cevap : İştirakçiye fiilen ödenen kıdem aylığına esas hizmet süresi kıdem hizmeti olarak kabul edilir. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde ise kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınmaktadır. Her bir hizmet yılı için (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenmektedir. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenmektedir.

28. Kazanılmış hak aylığı nedir?

Cevap : Kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanuna göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanabilir. Kazanılmış hak aylığına esas aylık derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi ifade etmektedir.

29. 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli sağlık personelinin kesenek bilgi sistemi girişlerinde neden bir önceki ay seçilmektedir?

Cevap : 4924 sayılı Kanunun 'Mali Haklar ve Ödül' başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında 'Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayı takip eden ay sonunda yapılır.' hükmüne yer verildiğinden, bu kanuna tabi sağlık personeli her ayın 15'i ile diğer ayın 14'ü arasındaki süreyi kapsayan aylıklarını çalıştıktan sonra almaktadır. Bu personelin kesenek bilgi sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderilirken bildirge döneminin, buna göre seçilmesi gerekmektedir. Aşağıda konu ile ilgili bir örneğe yer verilmiştir.

Örnek: (A) Hastanesinde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli sağlık personeli 15 Ocak 2011 - 14 Şubat 2011 dönemi maaşını 15 Şubat 2011 tarihinde çalıştıktan sonra aldığı için, bu sigortalılar için belge türüne "03" kodu yazılacak ve bildirge dönemi olarak ise Ocak 2011 dönemi seçilerek aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenip gönderilecektir.

30. İlk defa 4/c bendi kapsamında göreve başlayan bir sigortalının katsayı artışından doğan 14 günlük maaş farklarına ait primleri nasıl ödenecek?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa göreve başlayan sigortalıların her yılın Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere artış yapılan katsayı ve taban aylık rakamlarına göre oluşan 14 günlük maaş farklarına ait bildirimlerin, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgeleri söz konusu maaş farklarına ait ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde internet ortamında gönderilmesi ve tahakkuk ettirilecek prim tutarlarının 15 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Buna ilişkin açıklama ve veri girişleri ile ilgili yardım dosyası oturum aç bölümünden kullanıcı adı ve şifreleri ile girilerek ulaşılacak kesenek bilgi sistemi ana sayfası ekranının yardım linkinde bulunmaktadır.

Mülga 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçiler için 657 sayılı Kanunun 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile değişik 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, katsayı değişiminin aylıklarda artış sayılmayacağı hükme bağlandığından katsayı değişiklikleri sebebiyle meydana gelen artışlardan %100 artış farkı kesilmemektedir.

31. Açıkta geçen sürelerin bildirimi nasıl yapılacak?

Cevap : Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalılar için, belge için "A" kodu yazılacaktır. Açıkta olan ve aylık kesenek bildirimi yapılırken durum koduna "A" kodu girilen iştirakçilerin emekli kesenekleri derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi üzerinden hesap edilecek kesenek ve karşılık tutarlarının emekli 1/2 oranı üzerinden hesap edilip edilmediği kontrol edilmek suretiyle doğru girilen miktarların girişine izin vermektedir.

32. Belediyelerin Prim/Kesenek Borçlarına İlişkin Olarak İller Bankası Paylarından Kesinti Nasıl Yapılmaktadır?

Cevap : 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 5951 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesi uyarınca, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçları, bu idareler adına her ay genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya İller Bankasından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmektedir.

Yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nev'ine, alacaklı kuruluşlara, belirlenecek kriterler çerçevesinde borçlu kuruluşları borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı veya topluca tespit etmeye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

5779 sayılı Kanunda ve 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kararında, borç türü bazında bir ayrıma gidilmediğinden il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların Kurumumuza olan ve yasal ödeme süresi geçmiş her türlü borçları; sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, sosyal yardım zammı, icra takip masrafları ve diğer Kurum alacakları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, faiz ve fer'ileri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

33. 209 sayılı Kanunun ek- 3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlerin sosyal güvenlik kurumuna bildirimi nasıl yapılacak?

Cevap : 209 sayılı Kanunun ek- 3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlere ilişkin sigorta prim belgeleri www.sgk.gov.tr internet adresinde E-SGK / Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma açılan "5510 S.K./Ek-3 İlave Sigorta Prim Bildirimi" uygulamasından elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmektedir.
Söz konusu ilave sigorta primi kesilmesi uygulaması, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme verilen ilk aybaşından itibaren başlamış olup, bu şekilde ilave sigorta primi alınanların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenmekte ve bu bildirgelerin verilme usulü ile primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem yapılmaktadır.

Konular