SGK PRİM VE KESENEKLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslara ilişkin olarak 28/09/2009 tarihli ve 27360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin 5 nci maddesi ile değişik “4.2.2 – Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi” başlıklı bölümünde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.


Aynı Tebliğin, 6. Maddesine göre Sonradan Verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için : “Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri,
Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak ödenen aylık, ücret veya tahsisata ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri,

yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilecektir.”
olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, ilgili işverenlerce (harcama birimleri) aylık prim ve hizmet belgesi verilme süresi, primlerin ödenme süresinden daha önceye çekilmiştir. Birimlerimizin Ekim 2009’dan itibaren SGK sistemine bildirgelerini, ödeme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde girmeleri gerekmektedir. Yani memur maaş ödemelerinin girişi her ayın 15-25’i arasında yapılacaktır. 25’inden sonra SGK sistemi girişe izin vermemektedir.

Birimlerimizin sıkıntıya girmemeleri için;

* Maaş girişlerini ayın 20’sine kadar yapmaları,

* Tahakkuk raporlarının çıktılarını alarak son ödeme tarihini kontrol etmeleri (Eğer Son Ödeme Tarihi ilgili ayın son gününden önceyse sıkıntı doğacaktır, bu bakımdan bunun nedenini SGK ile görüşerek düzeltmelidir.)

* Tahakkuk raporlarının onaylanarak en kısa zamanda Muhasebe birimine (en geç 25 ine kadar) göndermeleri,

* Ek, kıst, mahkeme kararı vb. nedenlerden dolayı Ayın 15’inden sonra sonra geriye dönük yapılacak maaş ya da Emekli Sandığı keseneği ödemelerinde ise ödeme yapılan tarihten en geç 10 içerisinde SGK sistemine girmeleri ve Tahakkuk raporlarında belirtilen son ödeme tarihinden 5 gün öncesine kadar Muhasebe birimimize Tahakkuk raporlarının onaylanarak iletilmesi ve son ödeme tarihinin bildirmeleri (dahili 5221);
gerekmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesiyle/bildirilmesiyle ilgili olarak; raporların maaş evraklarıyla tutarsızlığı sonucu oluşan eksik, hatalı ya da gecikmeden doğan faiz ve cezalardan birimlerimiz sorumlu olduğundan, bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.