G.S.S. PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA

KAMU İDARELERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN GÖREVLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLECEĞİ 15/1/2010 TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA
DUYURU

Bilindiği üzere, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/1/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ gereğince, sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek, bu primin tamamı “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.
Buna göre kamu idareleri;
a) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını ayın 15 inde peşin alan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
b) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını ayın 1 inde peşin alan sigortalılar için 1/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek)
c) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
d) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını müteakip ayın 1 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek)
aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.
2010/Ocak dönemi aylık prim hizmet belgesinin Kurumumuza gönderilme süresi içerisinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecek ve “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ kapsamına giren sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenecektir. Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının kalan yarısı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilecektir.
15/1/2010 tarihinden sonra görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edilenlerin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile birlikte %12 oranında genel sağlık sigortası priminin de Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farkları ödenecektir.
Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı 15/1/2010 tarihinden sonra bu kapsamda olan sigortalılar için Kesenek Bilgi Sistemi Programından elektronik ortamda verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde;
1- Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların emekli keseneğine esas aylık tutarlarının yarısı üzerinden hesap edilecek emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “A” kodunun yazılması,
2- 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farklarının bildiriminin Durum Kodu alanına “M” kodunun yazılması,
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur) personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “V” kodunun yazılması,
4- Bunların dışında kalan diğer personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanının boş bırakılması,
gerekmektedir.
Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur.