Sicil affından yararlanan memur boş geçen süreleri borçlanabilir

Memur iken başörtüsü sebebiyle disiplin cezası alıp 1999 yılında mesleğimden çıkarılmıştım. 2006'da getirilen sicil affı ile yeniden mesleğime başladım. Ancak boş geçen 7 yıllık süre nedeniyle şimdi daha geç emekli oluyorum. Bu 7 yıllık süre için geçen hafta yazdığınız gibi doğum borçlanması yapabilir miyim? İsmi mahfuz

Doğum borçlanması yapmanıza gerek yok. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girince, açıkta geçen 7 yıllık süreyi borçlanma hakkınız olacak. Sizin gibi disiplin kurulu kararıyla binlerce kamu çalışanı memuriyetten çıkarılmıştı. Bunlar 2006 yılındaki sicil affı ile memuriyete geri döndü ve 5510 sayılı kanun 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girerse başvurular başlayacak. Buna göre 6 ay süresince yani 31 Mart 2009'a kadar borçlanma dilekçesi verip 7 yılı satın alabilirsiniz. 08.05.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5754 sayılı kanunun 68. maddesiyle gerekli düzenleme yapılmıştır.

İlgili kanunun geçici 4. maddesinin son fıkrasına göre: "Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, bu kanunun yürürlülük tarihinden itibaren altı ay içerisinde kuruma müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri, istekleri halinde, görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenir."

Madde metninden de anlaşılacağı gibi;

23.4.1999 tarihi ile 14.2.2005 tarihleri arasında aldıkları disiplin cezaları sonrasında memuriyetleri sona erenler, 5525 sayılı kanun uyarınca yeniden göreve başlamışlarsa boşta geçen sürelerini borçlanabilecek.

İlgili kişilerin 5510 sayılı kanunun 1.10.2008 günü yürürlüğe girmesini takip eden altı ay için müracaat etmesi gerekiyor. Müracaat yeri ise Sosyal Güvenlik Kurumu.
Borçlandırılan rakam, iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenebilecek.
İşe giriş bildirgesi için zamanaşımı olmaz

01.01.1965 doğumluyum. 15.09.1985 tarihinde SSK başlangıcım yapıldı. Aynı sene askere gittim. Dönüşte 1996 yılına kadar sigortasız çalıştım. 1996'da SSK yeniden devam etmeye başladı. Günlerimi toplatmak için SSK'ya gittim. İşe giriş tarihi 1985 değil 1996 olarak görünüyor. Ama bendeki SSK kimliğinde işe giriş tarihi olarak 1985 yazıyor. SSK yetkilileri, işverenin 1985'te işe giriş bildirgesi verdiğini ama prim yatırmadığı için gözükmediğini söyledi. Unkapanı'ndaki SSK'dan ilk işe giriş bildirgesini buldum ve fotokopisini aldım. Mahkemeye vermek için avukata gittiğimde haklı olduğumu ama 5 yıllık zamanaşımına uğradığını bildirdi. Ben 1996'dan beri bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Sağlık durumum da iyi değil. 2013 yılını iple çekerken şimdi emekliliğim 2021'e kalmış görünüyor. Bu konuda ne yapabilirim? Erdal Demir

01.01.1965 doğum tarihiniz ve 15.09.1985 işe giriş tarihinizle 49 yaşında yani 01.01.2013 tarihinde, en az 5 bin 300 günle SSK'dan emekli olursunuz. 2013 yılında SSK'ya emeklilik başvurusu yapın. Eğer 1985 yılında prim ödenmemesi gerekçesiyle başvurunuz reddedilirse İş Mahkemesi'nde dava açın. Eğer 2013'e kadar sabredemezseniz, derhal 1985 yılı için hizmet tespit davası açabilirsiniz. Zira işe giriş bildirgesi verilmiş olanlar için 5 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu değil. Konuyla ilgili bir Yargıtay kararı da şöyle:

Örnek yargı kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2006/10-629 ve Karar: 2006/669, Tarih: 18.10.2006

ÖZET: Somut dava, 506 sayılı kanunun 79/10. maddesine dayalı sigortalı hizmetin tespiti istemine ilişkindir. 506 sayılı kanunun 79/10. maddesine göre yönetmelikle tespit edilen belgeler kapsamında olan işe giriş bildirgesinin verilmesi durumunda, bildirgede öngörülen işe başlama gününden sonrası için 5 senelik hak düşürücü süreden bahsedilemez...

Yıllık izin sözleşme ile artırılabilir

SSK'lı statüde çalışan bir hekimim. İşveren ile yapılan sözleşmede yıllık izin hakkım 30 gün olarak belirlenmiştir. Emekli olduğum takdirde kullanmadığım izinlerin geri ödenmesinin bu sözleşmedeki mutabakata göre yıllık 30 gün üzerinden hesaplanması gerekmez mi? Dr. Safa Kaya

4857 sayılı İş Kanunu'nun 'Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri' başlıklı 53. maddesine göre; "... İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir."

Maddede geçen izin süreleri asgari sürelerdir. Bu süreler sizde olduğu gibi hizmet sözleşmesi ile artırılarak daha fazla verilebilir. İşte, sözleşmenizde kaç gün yazıyorsa o kadar gün izin kullanacaksınız. Şayet yıllık izinlerinizden kullanmadıklarınız var ise sözleşmede yazan rakama göre işten ayrılırken parasını alacaksınız.

Konular