try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Kesenek
SGK Kesenek Bilgi Sistemi

SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 4/1-C MEVZUATI

*31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 2008 yılı Ekim ayı başı itibari ile yürürlüğe girmesi ile birlikte , Kamu İdareleri’nde çalışanların sosyal güvenlikleri yeniden düzenlenmiştir.

*Bu kanunla ; Kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında sürekli ya da sözleşmeli olarak çalışıp 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

*Kanunun geçici 1. maddesinin, Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce,5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tâbi olanlar her türlü hak ve yükümlülükleri ile bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilir hükmü ile de 5434 Sayılı Kanun’a iştirakçi olanlar, Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edilmişlerdir.

*Ancak, 5510 Sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi uyarınca, Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmeti bulunanların 5434 Sayılı Kanun ile tanınan hakları korunmuştur.

*Göreve başladığı tarihten itibaren kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak ilgili hakkında, daha önce 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmetinin bulunması nedeniyle bu kanunla yürürlükten kaldırılan Mülga Hükümleri de dahil olmak üzere 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

*Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu idarelerinde ilk defa göreve başlayanlar hakkında ise 5510 Sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmeti bulunanlar hakkında 1.10.2008 tarihinden sonra da 5434 Sayılı Kanun hükümleri uygulanacağından kimlere iştirakçi denildiği, iştirakçi olabilmenin şartları ,5434 Sayılı Kanun’a göre fiili hizmetin tanımı, hizmet hesabı ve hizmet birleştirme v.s gibi konuların bilinmesi gerekmektedir.

İŞTİRAKÇİLİK / SİGORTALILIK

*5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile getirilen haklardan kimlerin faydalanacağı kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir.

*Maddenin (I) işaretli fıkrasında belirtilen Daire, Kurum ve Ortaklıklarda , aynı maddenin (II) işaretli fıkrasında belirtilenlerden Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartıyla çalışanlara ‘İştirakçi’ denilmiştir.

*Bu tanımdan da görüleceği üzere 12.madde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde , 5434 Sayılı Kanun’a tâbi kurumlar belirlenmiş. İkinci bölümde ise , bu kurumlarda çalışanlardan 18 yaşını doldurmuş ve Türk uyruğunda olmak genel şart olarak belirlendikten sonra ,kimlerin 5434 Sayılı Kanun’un getirdiği haklardan yararlanacağı tek tek sayılmıştır.

İŞTİRAKÇİ OLMANIN ŞARTLARI

1- Türk Uyruğunda olmak.
2- 18 yaşını doldurmuş olmak.
3- 12. maddenin (I) işaretli fıkrasında sayıla kurumlarda çalışmak
4- Aynı maddenin (II) fıkrasında sayılan görevlerde bulunmak gerekmektedir..


DAİRE ,KURUM VE ORTAKLIKLAR

•Genel bütçeye giren daireler;

•Katma bütçeli daireler;

•Özel İdareler ;

•Belediyeler; 26/6/1938 tarihli ve 3460 Sayılı Kanun’da yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş , idare ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâbi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı dahil);

•Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzel kişiliği bulunan Devlet Kurumları (Kefalet Sandıkları dahil);

•Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar;

•Genel bütçeye giren ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelere bağlı idare ve müesseseler ile bunların döner sermayeli iş ve teşekkülleri;

•Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayılan daire , idare ve banka kurumlarından birine veya birkaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar;


(I) İşaretli Fıkrada Çalışanlar Kimlerdir ?

Cumhurbaşkanları;

•Özel Teadül ve Kuruluş Kanunları’na göre daimi kadrolarda derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar ;(Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül etmiş idare meclislerinin reis ve azalarıyla 788 Sayılı Kanun’un 2919 Sayılı Kanun’la değişik 64. maddesinde yazılı stajyerler dahil);

•İller Daimi Komisyon Üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye Başkanları (Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartıyla);

•Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsaları;

•Bu kanunla kurulan T.C. Emekli Sandığı;

Yukarıda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda Kurum denilmiştir. Yukarıda sayılan kurumların tamamı kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bunların sermayelerinin %50’den fazlası kamuya aittir. Sermayesinin %50’den fazlası kamuya ait olmayan kurumlar bu madde de sayılan kurumlardan değildir.

Harp Okulları , fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Askeri Öğrenci olanlar ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Astsubay nasbedilmek üzere temel askeri eğitimine tâbi tutulan adaylar;

•Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen, veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;

•Milletvekilleri;

•Daha önce memuriyet hizmeti bulunmadan il encümenine veya belediye başkanlığına seçilenler ile emekli aylığı almakta iken belediye başkanı olanlardan isteyenler 5434 Sayılı Kanunla ilgilendirilmişlerdir.


18 Yaşın Doldurulduğu Tarihin Tespiti

İştirakçilerin emeklilikte hangi doğum tarihine itibar edileceği 5434 Sayılı Kanunun 105. ve geçici 54. maddesinde belirtilmiştir.

105. madde hükümlerine göre ;

*Emeklilikle ilgili göreve ilk kez başlayanlarda , atama sırasında kurumlara gösterilen hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihleri;

*Nüfus cüzdanı ile nüfus Kayıtları arasındaki doğum tarihlerinde farklılık varsa nüfus kayıtlarında ki doğum tarihleri;


Örnek : Kayıtlı bulunduğu nüfus idaresinde ki doğum tarihi
15.01.1958 , nüfus cüzdanında ki doğum tarihi ise 1958 olan bir kişinin emeklilikte nüfus idaresinde ki 15.01.1958 olan doğum tarihine itibar edilecektir.

18 yaşın doldurulmasından sonra yaş düzeltmesi yaptıranların 18 yaşını tamamladıkları tarihteki doğum tarihleri geçerli olacaktır.

Örnek :
01.04.1957 asıl doğum tarihini 05.06.1976 tarihinde mahkeme kararı ile 01.04.1958 olarak düzelttiren bir kişinin hangi doğum tarihine itibar edilecektir ?

Kişi 18 yaşını:
01.04.1957 + 18 = 01.04.1975 tarihinde tamamlayacaktır.

•18 yaşın doldurulmasından sonra yaş düzeltmesi yaptıranların 18 yaşını tamamladıkları tarihteki doğum tarihleri geçerli olacaktır.

Örnek :

01.04.1957 asıl doğum tarihini 05.06.1976 tarihinde mahkeme kararı ile 01.04.1958 olarak düzelttiren bir kişinin hangi doğum tarihine itibar edilecektir ?

Kişi 18 yaşını:
01.04.1957 + 18 = 01.04.1975 tarihinde tamamlayacaktır.

Yaş düzeltmesini 18 yaşını tamamladığı tarihten sonra yani 05.06.1976 tarihinde yaptırdığından emeklilikte asıl 01.04.1957 doğum tarihine itibar edilecektir.

Örnek :

06.05.1976 doğum tarihini 15.06.1993 tarihli mahkeme kararı ile 06.05.1974 olarak düzelttiren bir kişinin emeklilikte geçerli olduğu doğum tarihi hangisidir ?

Kişi 18 yaşını:
01.04.1976 + 18 = 01.04.1994 tarihinde tamamlayacaktır.

Yaş düzeltme işlemi 18 yaşın dolum tarihinde önce olduğundan,emeklilikte düzeltilen 06.05.1974 tarihine itibar edilecektir.

Örnek :

10.03.1975 doğum tarihini 10.05.1993 tarihinde kesinleşen 22.02.1993 tarihli mahkeme kararı ile 10.03.1973 olarak düzelttiren bir kişinin emeklilikte geçerli olduğu doğum tarihi hangisidir ?

Kişi 18 yaşını:
01.04.1975 + 18 = 01.04.1993 tarihinde tamamlayacaktır.

İlgilinin yaş tashihine ilişkin karar her ne kadar 18 yaşını doldurduğu tarihten sonra kesinleşmiş ise de, mahkeme kararı 18 yaştan önce olduğundan tashih
10.03.1973 doğum tarihine itibar edilecektir.

Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın Temmuz ayının birinci günü ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın birinci günü doğum günü sayılır.

Örnek :

16.04.1975 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda göreve başlayan bir iştirakçinin doğum tarihi 1957 olup , doğum tarihinde ay ve gün bulunmamaktadır.

1957 doğum tarihi itibari ile 18 yaşını 1975 tarihinde tamamlayan bu kişinin doğum tarihinde ay ve gün bulunmaması nedeniyle Temmuz ayının birinci günü doğum günü olacağından 18 yaşının dolum tarihi de 01.07.1975 olacaktır.

Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın Temmuz ayının birinci günü ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın birinci günü doğum günü sayılır.

Örnek :

16.04.1975 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda göreve başlayan bir iştirakçinin doğum tarihi 1957 olup , doğum tarihinde ay ve gün bulunmamaktadır.

1957 doğum tarihi itibari ile 18 yaşını 1975 tarihinde tamamlayan bu kişinin doğum tarihinde ay ve gün bulunmaması nedeniyle Temmuz ayının birinci günü doğum günü olacağından 18 yaşının dolum tarihi de 01.07.1975 olacaktır.

Dolayısıyla iştirakçi olabilmenin şartlarından 18 yaşını tamamlamadan göreve başlamış olması nedeniyle
01.07.1975 tarihinden önce geçen süresi hizmeti olarak değerlendirilmeyecektir.

Örnek :
10.10.1977 doğum tarihini 03.12.1994 tarihli mahkeme kararı ile 1975 olarak düzelttiren bir kişinin emeklilikte itibar edilecek doğum tarihi hangisidir ?
Kişi 18 yaşını:
10.10.1977 + 18 = 10.10.1995 tarihinde tamamlayacaktır

Yaş düzeltmesi 18 yaşını tamamladığı tarihten önce yapıldığından emeklilikte 1975 doğum tarihine itibar edilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus her ne kadar asıl doğum tarihinde ay ve gün olmakla birlikte düzeltilen doğum tarihi ay ve gün olmadan düzeltildiğinden emeklilikte
01.07.1975 doğum tarihine itibar edilecektir.

Ancak;

Zaman içerisinde çıkartılan kanunlar ve 5434 Sayılı Kanun da yapılan ek ve değişikliklerle iştirakçilik unsurlarından 18 yaşın doldurulmasına ve T.C. Vatandaşı olunmasına istisnalar getirilmiştir.

5434 Sayılı Kanun’a 1425 Sayılı Kanun ile eklenen Ek 21.Madde uyarınca 01.12.1970 tarihinden itibaren bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden , Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Kaza-i Rüşt Kararı almak suretiyle öğrenimleri ile ilgili olarak 5434 Sayılı Kanun’a tâbi göreve girenler hakkında 18 yaşını bitirmiş olmak şartı aranmamaktadır.

Örnek :

24.11.1962 doğum tarihli olan ve sağlık meslek lisesini bitirerek Kaza-i Rüşt kararı alan bir kişi 30.06.1980 tarihinde hemşire olarak göreve başlamıştır.

Kişi 18 yaşını:
24.11.1962 + 18 = 24.11.1980 tarihinde tamamlayacaktır.

18 yaşını doldurduğu tarihten önce
30.06.1980 tarihinde göreve giren bu kişinin 18 yaşını tamamladığı tarihten önce geçen süresi hizmetten sayılmaması gerekmek de ise de , meslek lisesini bitirerek Kaza-i Rüşt kararı alıp , mesleği ile ilgili göreve başladığından 01.07.1980 tarihi ile 18 yaşını tamamladığı 01.07.1980 tarihi arasında geçen süresi fiili hizmet müddetinden sayılacaktır.

Örnek :

24.12.1962 doğum tarihli olan 30.08.1980 tarihinde astsubay nasbedilen bir kişi, astsubay nasbedildikten sonra 01.11.1980 tarihli mahkeme kararı ile Kaza-i Rüşt kararı aldırmıştır.

Bu kişinin iştirakçiliği Kaza-i Rüşt kararının alındığı
01.11.1980 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Örnekler de de görüleceği üzere okulu bitirip göreve girmeden önce Kaza-i Rüşt kararı alanlar göreve giriş tarihinden , göreve girdikten sonra alanlar ise Kaza-i Rüşt kararının alındığı tarihten itibaren iştirakçiliği başlayacaktır.

İştirakçiliğin başlangıcı için yaş şartı getirildiği gibi , iştirakçiliğin sona ereceği yaş haddi için de düzenlemeler yapılmıştır.

5434 Sayılı Yasanın 40. maddesi ile iştirakçilerin vazifeleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olarak belirtilmiştir.

Ancak;

Astsubay , Subay, Askeri Memur ve Gedikliler , Emniyet Mensupları , MİT Mensupları , Gümrük Koruma Mensupları , Üniversite Ordinaryüs Profesör ve Profesörleri, Başbakanlık Müsteşarı, DPT Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları, Posta ,Telefon ve Telgraf hat bakıcısı ve baş dağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcılarına uygulanacak yaş haddi için istisnalar getirilmiştir.

65 yaşın dolumu aynı zamanda sandığa tâbi göreve atanabilmek için de bir sınır yaştır. 65 yaşını dolduranlar emekliliğe tâbi görevlere açıktan veya naklen atanamazlar.

Ancak burada da karşımıza bir istisna çıkmaktadır. 65 yaşını doldurduktan sonra Yasama Organı Üyeliği’ne seçilenler ile dışardan atanan Bakanlar sandıkla ilgilendirilmektedir.

Örnek :

24.05.1943 doğum tarihli olan ve 18.07.2007 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen bir kişi seçildiği tarihten itibaren 5434 Sayılı Kanunla ilgilendirilmiştir.

65 yaşını 24.05.2008 tarihinde tamamlamış olmasına rağmen bu kişinin yukarıda belirtilen istisnai hükümden dolayı iştirakçiliği 65 yaşını doldurduğu tarihten sonra da devam edecektir.

65 yaşın dolumu aynı zamanda sandığa tâbi göreve atanabilmek için de bir sınır yaştır. 65 yaşını dolduranlar emekliliğe tâbi görevlere açıktan veya naklen atanamazlar.

Ancak burada da karşımıza bir istisna çıkmaktadır. 65 yaşını doldurduktan sonra Yasama Organı Üyeliği’ne seçilenler ile dışardan atanan Bakanlar sandıkla ilgilendirilmektedir.

Örnek :

24.05.1943 doğum tarihli olan ve 18.07.2007 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen bir kişi seçildiği tarihten itibaren 5434 Sayılı Kanunla ilgilendirilmiştir.

65 yaşını
24.05.2008 tarihinde tamamlamış olmasına rağmen bu kişinin yukarıda belirtilen istisnai hükümden dolayı iştirakçiliği 65 yaşını doldurduğu tarihten sonra da devam edecektir.

5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılığın Şartları

Kamu İdarelerinde;

18 yaşını tamamlamış olmak şartı ile Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlardan Kurumların Kadro ve Pozisyonlarda ;

1 – Sürekli olarak çalışanlar

2 – Sözleşmeli olarak çalışanlar (4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar)

Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılacaktır.

Personel Kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Türk vatandaşı olma şartı da aranmayacaktır.

Görüleceği üzere, 5434 Sayılı Kanun ‘da belirtilen iştirakçi olmanın şartları ile 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmanın şartları arasında Türk Vatandaşı olma şartının dışında farklılık bulunmamaktadır.

Sigortalı Sayılanlar

5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılanlar.

Kamu idarelerinin Kadro ve Pozisyonlarında Sürekli Yada Sözleşmeli Çalışanlar

5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdine tâbi olmayanlardan ,kamu idarelerinde kadro ve pozisyonlarda sürekli veya sözleşmeli olarak çalışanlar , ilgili mevzuatında kanunun 4. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar , kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Buna göre kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 ayı başından sonra bu kanuna göre kamu idarelerinde ilk defa göreve başlayanlardan ;

Buna göre kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 ayı başından sonra bu kanuna göre kamu idarelerinde ilk defa göreve başlayanlardan ;

*190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolara atananlar;

Örnek ;

Buna göre kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 ayı başından sonra bu kanuna göre kamu idarelerinde ilk defa göreve başlayanlardan ;

*190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolara atananlar;


Örnek ;

5502 kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihdas edilen kadrolarında görevyapanlar, 4.maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamın da sigortalı olacaklardır.

5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılığın Şartları

* 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası olmamasına rağmen kanunlarında bulunan özel hükümler uyarınca 5434 Sayılı Kanunla ilgilendirilmeleri gerekenler,

Örnek ;

25.12.2008 tarihinde Türkiye Kalkınma Bankası’nda göreve başlayan sigortalı (A) , bu kuruma kadro ihdası yapılmamış olmasına rağmen Türkiye Kalkınma Bankası kuruluş kanunun da bulunan özel hüküm nedeniyle göreve başladığı tarihten itibaren 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

* 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname’ye tâbi kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak göreve başlayanlar,

Örnek ;

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nden olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda 13.01.2009 tarihinde göreve başlayan sigortalı (D) göreve başladığı tarihten itibaren 4. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tâbi kurumlara ;
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi , Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumları örnek verebiliriz.


* Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının kurum kanunlarında belirtilen kadro ve ünvanlar da çalışanlar kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Örnek ;

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıdır.

657 Sayılı Kanunun 86. Maddesi Uyarınca Açıktan Vekil Atananlar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu idarelerin de ilk defa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86. maddesi gereğince memurların kanuni izin , geçici görev , disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil atananlar ,5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Örnek :

28.12.2008 tarihinde doğum nedeniyle ücretsiz izin alan sigortalı (A)’nın yerine 05.01.2009 tarihinde vekil olarak atanan sigortalı (B) 05.01.2009 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Örnek :

(A) köyünde vekil imamlık yapan sigortalının bu hizmetinin 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olup olmadığının tespit edilebilmesi için daimi kadroya vekalet edip etmediğinin araştırılması gerekmekte , kadroya vekalet etmesi halinde bu hizmetinin (c) bendi kapsamında sayılması gerekmektedir.

Kadroya vekalet etmemesi halinde ise bu hizmet kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla vekil olarak görev yapanların bu hizmetlerinin, kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilebilmesi ,vekaletin bir kadroya yapılması halinde mümkün olacaktır.

Süresi Kanunlarla Belirlenen Görevlere Seçilme veya Atama Yoluyla Gelenler

Kuruluş , Personel Kanunları ve diğer kanunlar ile süresi kanunlarla belirlenen görevlere seçilme veya atama yoluyla gelenlerden, bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet Memurları gibi emeklilik hakkı verilmiş olanlardan hizmet akdi ile çalışılması öngörülmemiş olanlar kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Örnek ;

Personeli için kadro ihdası yapılmadığı gibi herhangi bir hizmet akdine de tâbi olmayan 03.04.2008 tarih ve 5752 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca 5434 Sayılı Kanun’la ilgilendirilmiş olan Tütün , Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri 5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.


Başbakan , Bakanlar , Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri

5510 S. K. 4.md (a) ve (b) bendine tâbi çalışmakta iken TBMM üyeliğine seçilenler

5510 Sayılı Kanun’un 4.maddesinin 1. fıkrasının (a) veya(b) bendine tâbi sigortalılık hallerinin sona erip ermediğine bakılmaksızın , seçimlerin yapıldığı tarihten itibaren (c)bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

Yaşlılık, malullük veya emekli aylığı almakta iken TBMM üyeliğine seçilenler

İstekleri halinde , almakta oldukları yaşlılık, malullük veya emekli aylıklarının kesildiği tarihten itibaren kanunun 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

Belediye Başkanları , İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, sigortalılık hali bulunmayanlar ile 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren kanunun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Örnek ;

29.03.2009
tarihinde yapılacak olan seçimlerde belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler , seçildikleri tarihten itibaren 4. maddenin 1.fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Örnek ;

15.06.1992
14.12.1994 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanun’a tâbi hizmeti bulunan ve 28.03.1995 tarihinden itibaren 506 Sayılı Kanun’a tâbi çalışmakta iken 29.03.2009 tarihinde yapılan seçimlerde belediye başkanı seçilen bir kişinin 5510 Sayılı Kanun’un 4 – C sigortalılığı daha önce 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmetinin olması nedeniyle 5510 Sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi hükmü gereğince seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden 15.04.2009 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Her iki örnek incelendiğinde daha önce 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmeti bulunan bir kişi ile 5434 Sayılı Kanun’a tâbi hizmeti bulunmayan bir kişinin 4-C sigortalılığının başlangıç tarihinde farklılık bulunduğu anlaşılacaktır. 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi sigortalı sayılmayacaklardır.

Bu görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlamış olanların 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında ki sigortalılığı 9. maddenin (c) bendi uyarınca 65 yaşını tamamladığı tarihi takip eden ay başından itibaren sona erecektir.


Örnek ;

16.02.1944
doğum tarihli olan ve 29.03.2009 tarihinde yapılan seçimlerde belediye başkanlığına seçilen sigortalının seçimlerin yapıldığı tarihte 65 yaşını tamamlamış olması nedeniyle kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı

Örnek ;

29.03.2009
tarihinde yapılacak seçimlerde belediye başkanlığına seçilen 16.04.1945 doğum tarihli sigortalının kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı , 29.03.2009 tarihi itibari ile başlayacak 16.04.1945 doğum tarihi itibari ile 65 yaşını 16.10.2010 tarihinde tamamlayacağından bu tarihten itibaren sigortalılığı sona erdirilecektir.

Belediye Başkan Yardımcıları

5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 49. maddesinde ;

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın, belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir , 50.0001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, 200.001-500000 arasında olan belediyelerde üç ,500.000’den fazla olan belediyelerde dört belediye meclisi üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirmekte , bunlar taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmektedir.

5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından sonra belediye encümen üyeleri arasından başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler görevleri esnasında müracaat etmeleri halinde 5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca sigortalı olmayanlar görevlendirildikleri tarihi takip eden ay başından ;

5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca sigortalı olanların ise , bu sigortalılık hallerinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren (c) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

Örnek ;

29.03.2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen ve 18.05.2009 tarihinde belediye başkanınca başkan yardımcısı olarak görevlendirilen sigortalının görevlendirildiği tarihte (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunmamaktadır.

Bu kişinin talebi halinde 5510 Sayılı Kanun’un 4.maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında ki sigortalılığı başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği tarihi takip eden 15.06.2009 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Örnek ;

29.03.2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen ve 4. maddenin (a) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden sigortalı 26.04.2009 tarihinde başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve 28.04.2009 tarihli dilekçesiyle sigortalılığını 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında devam ettirilmesini istemiştir.

Bu kişi her ne kadar talepte bulunmuş ise de (a) bendi kapsamında sigortalılığı devam ettiğinden (c) bendi kapsamında sigortalı olması mümkün olmayacaktır.

Ancak (a) bendi kapsamındaki sigortalılığın sona erdirilmesi halinde bu sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 5510 Sayılı Kanun’un 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında ki sigortalılığı başlayacaktır. Sendikalar Ve Konfederasyonları İle Sendika Şubelerinin Başkanlıkları Ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrılanlar


4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri , genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde aylıksız izne ayrılan yöneticileri kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunlardan sendika veya konfederasyon organlarında ki görevlerinden ayrılanlardan , 30 gün içerisinde görevlerine başlamak için yazılı başvuruda bulunmamaları nedeniyle görevlerinden çekilmiş sayılanların sigortalılıkları sona ermiş olur.

Harp Okulları İle Fakülte Ve Yüksek Okullarda , Türk Silahlı Kuvvetleri Hesabına Okuyan Veya Kendi Hesabına Okumakta İken Askeri Öğrenci Olanlar İle Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ve Astsubay Nasbedilmek Üzere
Temel Askeri Eğitimine Tâbi Tutulan Adaylar


Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Harp Okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar , kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Harp okulları ve fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanların harp okullarında veya askeri öğrencilikte geçen sürelerinin hizmet sayılmasında 5434 Sayılı Kanun’la 5510 Sayılı Kanun arasında farklılık bulunmaktadır.

5434 Sayılı Kanun da harp okulunda geçen sürenin fiili hizmetten sayılması bu okulu başarı ile bitirme şartına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle okul süresinin hizmetten sayılması subay nasbedilme şartına bağlanmamıştır.

Oysa 5510 Sayılı Kanun’da harp okulunda geçen sürenin hizmetten sayılması bu okulu başarı ile bitirerek subay nasbedilme şartına bağlanmıştır.

Bu nedenle 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa harp okulu öğrencisi olan ve 4. maddenin 1.fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların harp okulunda geçen sürelerinin hizmetten sayılabilmesi için mutlaka okulu bitirdikten sonra subay nasbedilmeleri gerekmektedir.


Örnek ;

17.09.2009 tarihinde Kara Harp Okulu’na giren ve 30.08.2013 tarihinde mezun olan sigortalı 17.09.2009 tarihinden itibaren kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaktır.

Örnek ;

08.09.2007 tarihinde hukuk fakültesine öğrenci olarak giren ve 07.09.2009 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okumaya başlayan ve 30.08.2011 tarihinde mezun olarak bu tarih itibariyle subay olarak nasbedilen sigortalı (B)’nin askeri öğrenci olduğu 07.09.2009 tarihi ile mezun olduğu 30.08.2011 tarihi arasındaki süre sigortalılık süresinden sayılacaktır.

Polis Akademisi İle Fakülte Ve Yüksek Okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Okuyan Veya Kendi Hesabına Okumakta İken Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Okumaya Devam Eden Öğrenciler

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda , Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunlardan okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılanların bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılıktan sayılmayacaktır.


Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kesenek sitesi sizce nasıl?: